EPSCement®

FAQ

FAQ EPSCement

Here you will find the most frequently asked questions about our materials.


If you can't find what you're looking for - call one of our sales representatives, who will answer your questions!

EPSCement® är en värmeisolerande, högfyllande gjutbar lättbetong med mycket låg vikt, som efter beläggning med avjämningsmassa ger färdiga golvytor med hög hållfasthet. Golvytorna är sedan klara för beläggning av olika ytskikt såsom klinker, parkett eller textil/plastmatta, EPSCement® läggs i en minsta totaltjocklek inklusive avjämningsmassa/slipsats på 50 mm och i praktiken finns ingen övre gräns för hur tjockt EPSCement® kan läggas. Om tjockleken är större än 300mm rekommenderar vi att man lägger i flera omgångar. Detta då värmeutvecklingen är påtaglig. Tjockleken kan dessutom tillåtas variera för att till exempel ta upp ojämnheter i underlaget och omsluta rörledningar.

I stort sätt i alla typer av golvkonstruktioner där det finns behov av att fylla upp golvytor till färdigt golv för ytbeläggning, såsom till exempel platta på mark (ej bärande delar), vindsbjälklag, golv i källare, garage, förråd, dusch och bad, toalett, tvättstuga och grovkök.

EPSCement® tillför mycket liten vikt på underlaget och är dessutom värmeisolerande.

EPSCement® kan läggas på fasta underlag såsom betong, lättbetong, klinkerplattor och golvspackel och skall då läggas med vidhäftning mot underlaget. EPSCement® kan även läggas på icke formstabila underlag såsom trä och underlag med lös eller delvis lös yta och skall då läggas i flytande konstruktion. EPSCement® kan dessutom även läggas direkt på mark och skall då läggas på en bädd av kapillärbrytande singel eller makadam.

EPSCement® skall läggas i en minsta totaltjocklek inklusive avjämningsmassa/slipsats på 50 mm. I praktiken finns ingen övre gräns för hur tjockt lättbetongmassan kan läggas. Tjockleken kan dessutom tillåtas variera för att till exempel ta upp ojämnheter i underlaget och omsluta rörledningar.

Epscement skall läggas I en minsta totaltjocklek inklusive avjämningsmassa/slipsats om 50 mm. Orsakerna till detta är dels att en viss tjocklek erfordras för att lättbetongen skall vara självbärande, speciellt när den läggs I flytande konstruktion, men också för att massan inte skall torka ut för snabbt, vilket lätt kan ske om massan läggs ut för tunt.

Nej EPSCement® behöver inte armeras. Däremot rekommenderar flertalet leverantörer av avjämningsmassa att denna skall armeras vid ytor > 10 m2. Vi rekommenderar att lägga något av våra Stilleryd spackelnät, även om ytan är mindre än 10m2.

När EPSCement® läggs med vidhäftning skall alltid underlaget primerbehandlas med golvprimer spädd I enlighet med leverantörens rekommendationer. Vid läggning I flytande konstruktion skall underlaget beläggas med en polyetenfolie som skall läggas ut noggrant så att inga luftfickor uppstår. På singel/makadambädd behöver ingen förbehandling göras.

Vi rekommenderar att ni använder vår Stilleryd Primer, eller dylik, och blandar enligt förpackningens föreskrift.

EPSCement® levereras I 50-liters säck som endast väger 17 kg. Materialet I säcken är färdigt att blandas med vatten och hela säcken skall blandas I en och samma blandning. EPSCement levereras även i 9liters hink, där ni tillför vatten enligt föreskrift och blandar direkt i hinken. EPSCement levereras också färdigblandad i pumpbil.

Principen är enkel: töm säcken I en tunna eller pumptråget, starta blandaren, häll I rätt vattenmängd för önskad konsistens på massan och gjut! Eftersom produkten kan blandas inom ett brett vattenspann (5,8 – 7,2 liter per säck) kan du själv välja konsistens – allt ifrån jordfuktig till näst intill självutjämnande – från gång till gång. EPSCement® är pumpbar vid vattenhalt 5,8 – 7,2 liter/säck och lättflytande vid 6,2 – 7,2 liter/säck.

EPSCement® blandad till jordfuktig konsistens läggs ut jämnt fördelat över den del av golvytan som skall bearbetas. EPSCement® dras sedan av mot banor med rätskiva och finjusteras med svärd (decolitstål) vid kanter, hörn, uppstickande rör m.m. På mindre ytor kan ytbearbetningen göras enbart med svärd. EPSCement® EC350M i pumpbar konsistens pumpas ut till önskvärd nivå och slätas av med bredspackel, stål eller sloda.

EPSCement® skall läggas i en minsta tjocklek om 20 mm. Vid kombination med slipsats minimum 30 mm, alternativt 30 mm vid kombination med avjämningsmassa minimum 20 mm. Vid läggning direkt på mark, på ett kapillärbrytande skikt som makadam/singel och markduk, rekommenderas dock minst 150 mm EPSCement® för att erforderlig värmeisolering skall uppnås.

EPSCement® kan läggas och bearbetas I upp till ca en timme efter blandningen, vid normala temperaturförhållanden (10 – 25 º c).

EPSCement® är självuttorkande, vilket innebär att allt tillblandat vatten förbrukas till cementhärdningen. Avjämning/slipsats kan därför läggas omgående om golvytan inte behöver beträdas eller efter ca 12 timmar om golvytan måste beträdas och skall vara lagd inom 3 dygn. Avjämningen skall sedan torka enligt leverantörens anvisningar, I normalfallet 1 – 3 veckor, innan eventuell ytbeläggning görs. Beakta att även avjämning/slipsats skall beläggas med ytskikt inom rekommenderad tid för respektive produkt.

EPSCement® tillför ingen fukt till byggnaden på grund av den självuttorkande karaktären. EPSCement® kan därför tidigt byggas in I konstruktionen utan att det medför någon risk för förhöjda fukthalter I den färdiga konstruktionen. Den självuttorkande egenskapen medför även att det är direkt olämpligt att utsätta EPSCement® för forcerad uttorkning med avfuktningsutrusning.

I normalfallet skall alltid EPSCement beläggas med avjämning, eller slipsats. Direkt på EPSCement kan dock ljudmatta läggas, när stegljudsdämpande funktion önskas. Följ alltid råd och anvisning ifrån leverantören av stegljudsmattan, för hur ljudmattan skall appliceras och sedan beläggas.

Nej avjämningen kan läggas direkt på EPSCement® utan förbehandling med primer.

EPSCement® fungerar utmärkt I kombination med golvvärme, men golvvärmesystemet skall läggas ovanpå EPSCement®-gjutningen. Detta är mest gynnsamt med anledning av att epscement® är värmeisolerande. Ingen värme går förlorad nedåt I konstruktionen utan tillgodogörs I golvets yta. Golvvärme skall aldrig läggas I EPSCement®-massan. Eftersom EPSCement® I sig själv är värmeisolerande kan I sådant fall inte värmen spridas från massan upp till golvets yta på optimalt sätt.

En säck ger 45 liter färdig massa. Åtgången räknas ut genom formeln:
Längd (m) x bredd (m) x tjocklek (mm) / 45 = antal säckar.

>> länk till åtgångstabell från vår finska hemsida.

Torktiden innan ytskikt kan beläggas beror av vilken avjämning/slipsats och vilket ytskikt som skall läggas. Följ därför anvisningarna från leverantören av avjämning/slipsats. I normalfallet kan man dock räkna med 1-3 veckors torktid.

EPSCement® har en hög härdningstemperatur och därför kan isolerande cellplast öka härdningstemperaturen ytterligare och ge oönskade effekter. Av den anledningen avråder vi generellt för kombinationer med cellplast. I fallet med murblock av cellplast är det även en fråga om bärighet. Man bör inte direkt byta betong mot EPSCement®, utan konstruktionens bärigheten måste beräknas på nytt.

EPSCement® is a heat-insulating, high-filling castable lightweight concrete with very low weight, which, after coating with leveling compound, gives finished floor surfaces with high strength. The floor surfaces are then ready for coating with different surface layers such as clinker, parquet or textile / plastic mat. EPSCement® is laid to a minimum total thickness including leveling compound / tie set of 50 mm and in practice there is no upper limit on how thick EPSCement® can be laid. The thickness can also be allowed to vary, for example, to absorb unevenness in the substrate and enclose pipelines.

In a big way in all types of floor constructions where there is a need to fill up the floors of finished floor surface coating, such as slab (not structural parts), roofs, floors in cellars, garages, storage, shower and bath, toilet , laundry and utility room. EPSCement® adds very little weight on the ground and is also thermally insulating.

EPSCement® can be laid on solid substrates such as concrete, lightweight concrete, tile and floor putty and should then be adhered to the substrate. EPSCement® can also be laid on non-stable substrates such as wood and substrates with loose or partially loose surface and should then be laid in liquid construction. In addition, EPSCement® can also be laid directly on the ground and should then be placed on a bed of capillary breaking single or macadam.

EPSCement® should be placed in a minimum total thickness including screed / flooring of 50 mm. In practice, there is no limit to how thick the concrete mass can be laid.

The thickness can be allowed to vary, for example to take up irregularities in the
Surface and to enclose pipes.

EPSCement® should be placed in a minimum total thickness including screed / flooring of 50 mm. The reasons for this is that a certain thickness is required for the foamed concrete to be self-supporting, particularly when it is added to the floating structure, but also for the material not to dry out too quickly, which could easily take place if the mass is laid out too thin.

No, EPSCement® does not need to be reinforced. On the other hand, most suppliers of leveling compound recommend that it be reinforced on surfaces > 10 m2.

When EPSCement® laid with adhesive should always base primed with floor primer diluted in accordance with manufacturer's recommendations. When laying the floating structure, the substrate coated with a polyethylene film, to be made carefully so that no air pockets. On single / macadam needs no pre-made.

EPSCement® is delivered in 50-liter bag (weight only 17 kg) or when greater need pumped from our trucks. The material in the bag is ready to be mixed with water and the full bag must be mixed in the same blend, car pump supplying the material with 150 m hose directly to the site, quickly and with expertise.

EPSCement® ec350m mixed with 6.4 liters of water in full in the same mixture. Pour all ofthe water in a 100-liter thin, free fall mixer (raffle) or industrial mixer.

Add the entire contents of the bag and mix with concrete whipped the drill or mixing machine to a smooth and seamless soil moist texture. Mix with a whisk and thin.

EPSCement® ec350m may be mixed with 5 to 7.2 liters of water per sack.  At water content from 5.8 to 7.2 liters per sack ec350m is pumpable and can be mixed continuously in usually occurring mixing pumps and flow mixer, and pumped in usually occurring usespumps and mixing pumps.

EPSCement® mixed to the soil moist texture is laid out evenly on the part of the floor surface to be processed. EPSCementen then drawn by the webs straightedge and improved with sword (decolitstål) at edges, corners, protruding pipes etc. In small areas can surface machining done only with the sword.

EPSCement® ec350m the pumpable consistency is pumped out to the desired level and smoothed with wide screeds, steel or bull float.

EPSCement® is added in a minimum thickness of 20 mm in combination with minimum grinding rate of 30 mm 30 mm in combination with screed minimum 20 mm. When laying directly on the ground is recommended at least 150 mm EPSCement® to the required thermal insulation is achieved.

EPSCement® can be added and processed in up to about one hour after the mixture at normal temperature conditions (10-25 ° c).

EPSCement® is self-drying, which means that all mixed water is consumed for cement curing. The leveling / grinding kit can therefore be applied immediately if the floor surface need not be treaded or after about 12 hours if the floor surface must be treaded and must be laid within 3 days. The leveling should then dry according to the supplier's instructions, normally 1 - 3 weeks, before any surface coating is done.

Note that evening / grinding kit should also be coated with surface layers within the recommended time for each product.

EPSCement® does not add moisture to the building due to its self-drying nature. EPSCement® can therefore be built into the design early without any risk of elevated moisture levels in the finished construction. The self-drying property also means that it is immediately inappropriate to expose EPSCement® to forced dehydration with dehumidifying equipment.

No leveling can be laid directly on EPSCement® without pretreatment with primer.

EPSCement® works well in combination with underfloor heating, but heating system is to be superimposed EPSCement® casting. This is the most favorable on account of EPSCement® heat insulation. No heat is lost down the structure, but credited to the floor surface.Floor heating should never be placed in EPSCement® mass.

Since EPSCement® itself is insulating can in such a case the heat spread from the mass up to the floor surface in an optimal way.

A bag provides 45 liters of finished mass. The consumption is calculated by the formula: length (m) x width (m) x thickness (mm) / 45 = nr. Of bags.

>> link to the consumption table from our finnish website.

In the normal case should always EPSCement® coated with smoothing or sharpening kit. Directly on EPSCement® however epsilent® sound mat added as acoustic damping function desired. At the sound mat is then leveling the special quality and specifically workmanship.

The drying time before coating can be coated due to the leveling / screed and which surface layer to be added. Consequently, the instructions from the supplier of leveling / screed.

EPSCement® has a high curing temperature and therefore can increase the insulating foam curing temperature further and unwanted effects. For this reason, we advise generally for combinations with foam. In the case of building blocks of foam, it is also a question of buoyancy. One should not directly replace concrete to EPSCement®, but the structure bearing capacity must be recalculated.

Why choose EPSCement®?

Tough reasons that speak for a lighter concrete!


  • Easy
  • Strong
  • Easy to diffuse
  • Pumpable
  • Moisture & Frostproof
  • Insulating
  • Sound-absorbing
  • Fireproof
  • Sprayable
  • etc.